...¶lub? chrzciny? impreza? pierwsza komunia? imieniny? urodziny? rocznica? ¶wiêta?...






Je¿eli ju¿ co¶ tak stylowo archaicznego jak kartka zamiast SMSa, to... kartka z kiosku?
Czy oryginalno¶æ z pe³n± klas±?

Tych kartek siê nie wyrzuca - nimi siê chwali... :-)







Ka¿da kartka posiada dobran± kolorystycznie kopertê
kolorystycznie dobran± wk³adkê na wpisanie ¿yczeñ
foliê ochronn±












Ceny od 5,00 PLN/szt.
Koszt wysy³ki wg cennika Poczty Polskiej
(powy¿ej 10 szt. wysy³ka gratis)



Warto!






"Oferta wigilijna 2012"
(pokaz slajdów PDF ok. 4,5MB)




"Oferta wigilijna 2012"
(pokaz slajdów ppsx ok. 17MB)








Dostaæ kartkê/pocztówkê w dzisiejszych czasach - to ju¿ dreszczyk emocji
...a dostaæ TAK¡ kartkê, mmmm...
Pomy¶l, komu wys³aæ? Kto siê ucieszy? Kto wzruszy?




Kontakt/zamówienia/informacje:
mag_dag@o2.pl
(mag_dag@o2.pl)